แผนการสอน

แผนการสอน

รายวิชา                ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต

        GE112: Information Technology and the Future World

จำนวนหน่วยกิต      3  หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต


วัตถุประสงค์ของรายวิชา

            เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญและการใช้งานเทคโนโลยี สามารถนำคณิตศาสตร์และข้อมูลทางสถิติประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิตได้ เข้าใจความหมายและการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย สามารถใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เข้าใจข้อกฎหมายพระราชบัญญัติและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง รู้จักรูปแบบและผลกระทบการเล่นคอมพิวเตอร์เกมอย่างไม่ถูกต้อง เรียนรู้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตและแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก เข้าใจวิวัฒนาการและการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกได้ เข้าใจเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชลทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

สื่อการสอน

1.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

2.  สไลด์

3.  คลิปวีดิโอ

 กิจกรรม

1. การบรรยาย

2. กิจกรรมกลุ่ม

 หลักเกณฑ์และการวัดผล

คะแนนเข้าห้องเรียนโดย เช็คชื่อ 15 นาทีแรกเท่านั้น (12 สัปดาห์)......................................  12 คะแนน

คะแนนในห้องเรียนโดยทำกิจกรรมกลุ่ม.............................................................................    45 คะแนน

รายงานกลุ่มเพื่อสำรวจ (Poll) เรื่องที่นักศึกษาสนใจ (สัปดาห์ที่ 7)......................................  10 คะแนน

งานกลุ่มโมเดลต้นแบบนวัตกรรมอนาคต Future IT (สัปดาห์ที่ 9 และ 12).......................... 12 คะแนน

หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ (สัปดาห์ที่ 14)....................................... 10 คะแนน

งานเดี่ยว Portfolio (สัปดาห์ที่ 3 และ 15)..........................................................................   10 คะแนน

ประเมินการสอน (Online Assessment) (สัปดาห์ที่ 15)........................................................ 1 คะแนน

รวมคะแนนเต็ม................................................................................................................ 100 คะแนน