ขั้นตอนการทำรายงานกลุ่ม

1.ออกแบบข้อคำถามให้ตรงกับเรื่องที่จะสำรวจไม่เกิน 10 ข้อ และพิมพ์แบบสอบถาม ในกระดาษ A4 จำนวน 30 ชุด นำมาให้ครูตรวจสอบภายใน               วันศุกร์ที่ 20 มิ.ย. 
2. นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำสำรวจ และนำแบบสอบถามที่เก็บแล้วมาให้อาจารย์ตรวจสอบภายในวันเสาร์ที่ 21         มิ.ย. 
3. นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาคำนวณค่าต่าง ๆ ดังนี้
         - ใช้ค่ากลางเหมาะสมกับข้อมูล และคำนวณค่ากลางได้ถูกต้อง
         - คำนวณค่าเฉลี่ย  และค่าฐานนิยม(ไม่ต้องคำนวณค่ามัธยฐาน)
         - คำนวณค่าร้อยละ
         - มีตาราง อย่างน้อย 1 ตาราง 
         - มีแผนภูมิรูปกราฟไม่ต่ำกว่า 2 รูป
         - มีรูปเบื้องหลังการทำงาน
4. ส่งรายงานที่เป็นรูปเล่ม พร้อมการคำนวณให้อาจารย์ตรวจสอบภายในวันเสาร์ที่ 21 มิ.ย. 
5. ทำ PowerPoint เพื่อเตรียมตัวรายงานหน้าห้องเรียนในวันศุกร์ที่ 27 มิ.ย. 

หมายเหตุ การคำนวณค่าต่าง ๆ จะใช้โปรแกรมใดช่วยคำนวณก็ได้ หรือใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณก็ได้


การพิจารณาให้คะแนนรายงาน 10 คะแนน
    
1. คะแนนความถูกต้อง ครบสมบูรณ์ครบทุกหัวเรื่องตามข้อกำหนดของรายงาน     5 คะแนน
2. คะแนนการรายงานในห้องเรียน                            2 คะแนน
        - พิจารณาจากรูปแบบการรายงาน การเตรียมตัว การทำpower point  
        - การตอบคำถามจากอาจารย์ และจากเพื่อน ๆ ของสมาชิกในกลุ่ม
3. ส่งงานที่กำหนดตรงเวลา                                 2 คะแนน
        - วันศุกร์ที่ 13 มิ.ย.  ส่งรายละเอียดแบบสอบถาม 1. ชุด (พิมพ์ส่ง)
        - วันเสาร์ที่ 14 มิ.ย. ส่งรูปแบบของแบบสอบถาม 1 ชุด (หลังแก้ไข)
        - วันศุกร์ที่ 20 มิ.ย. ส่งแบบสอบถามที่เก็บแล้ว จำนวน 30 ชุด นำมาให้ตรวจสอบในห้องเรียน
        - วันเสาร์ที่ 21 มิ.ย. ส่งรายงานเป็นเล่มเพื่อให้ครูตรวจสอบ 
        - วันศุกร์ที่ 27 มิ.ย. นำเสนอรายงาน
4. ความน่าสนใจของเรื่องที่ทำสำรวจ โดยพิจารณาจาก เพื่อน ๆ ในห้องฟังหรือไม่ 1 คะแนน


ตัวอย่าง Recent Files

  • ReportTemplate_stat _1_.pdf   128k - Feb 6, 2014, 1:03 AM by POJANEE JUNTARASUPAWONG (v1)
Showing 1 files from page Download.