หน้าแรก

ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
GE112: Information Technology and the Future World
Section 1021

งานGE112_1021


อาจารย์ผู้สอน

  อ.จันทิมา  บัวผัน
 E-mail : jantima.b@bu.ac.th
 อ.ณัฏฐ์ อรุณ
  E-mail : nut.a@bu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาคาร B4 ชั้น 2
ติดต่อ
02-902-0299 ต่อ 2620
 
ที่มาของรูป www.radompon.com