การทำ Google Site

วิธีการสร้าง Google Site (งานเดี่ยว)
ส่ง Portfolio กำหนดส่งภายในวันที่ 4 ก.ค. 57

หัวข้อที่ต้องมีใน Google Sites ต้องมีอย่างน้อย 3 Page ประกอบด้วย
1. มีข้อมูล Profile ของตนเองครบถ้วน .    
    - รหัส ชื่อนามสกุล(ไทย,อังกฤษ) ต้องมีเพื่อตรวจให้คะแนนได้.
2. มีข้อมูล Activities ที่ตนเองทำกิจกรรม 
3. มีข้อมูล GE112 ครบ 6 เรื่อง
    - เทคโนโลยีสารสนเทศกับการวิเคราะห์ข้อมูล  
    - เทคโนโลยีสารสนเทศกับสถิติในชีวิตประจำวัน
    - การสร้าง Portfolio ด้วย Google Site 
    - คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
    - การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต
    - สังคมออนไลน์และสื่อออนไลน์ 

การส่งงาน

นักศึกษาทุกคนต้อง Copy ลิงค์ที่ต้องการแบ่งปันมาใส่ให้อาจารย์
-ให้นักศึกษาทำการ set หน้าเว็บดังนี้
 

YouTube Video

 

YouTube Video

 

YouTube Video

 

YouTube Video

 

YouTube Video

 

Comments