การทำ Model

ข้อกำหนดเบื้องต้นของโมเดล
 • โมเดลเป็นอุปกรณ์ทาง IT
 • ขนาดไม่เกิน 30 x 30 เซ็นติเมตร
 • โมเดลต้องสร้างจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว
 • โมเดลนั้นจะแก้ปัญหาเดิม
 • โมเดลนั้นปรับให้ใช้งานง่าย
 • มีวิธีการทำงานของโมเดล
 • โมเดลมีความสมเหตุสมผล
 • คิดงบประมาณที่ใช้สร้างโมเดล
 • คิดราคาขายของผลิตภัณฑ์
 • โมเดลใช้พลังงานอะไรในการทำงาน
 • โมเดลนั้นจะไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม จารีตประเพณี

กำหนดส่ง (งานกลุ่ม 10 คะแนน) นำเสนอวันศุกร์ที่ 18 ก.ค. 57 (แต่งกายชุดนักศึกษา)

นำโครงร่างนวัตกรรมในอนาคต ไปจัดทำเป็น
    1.โมเดลจริง ขนาดไม่เกิน 30x30 ซม. (วัสดุไม่จำกัด)
    2.กระดาษวาดรูป (กระดาษ 100 ปอนด์) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 55x38 ซม. และไม่เกิน 55x76 ซม. วาด/เขียนคำอธิบายโมเดลที่สร้างขึ้น (ใส่สีประกอบ)


Comments