วิธีการสร้าง Google Site (งานเดี่ยว) 10 คะแนน

ส่ง Portfolio กำหนดส่งภายในวันที่ 5 ก.ค. 57

หัวข้อที่ต้องมีใน Google Sites ต้องมีอย่างน้อย 3 Page
(5 คะแนน)  ประกอบด้วย

Page 1. มีข้อมูล Profile ของตนเองครบถ้วน (1 คะแนน) 
                - รหัส ชื่อนามสกุล(ไทย,อังกฤษ)
Page 2. มีข้อมูล Activities ที่ตนเองทำกิจกรรม (1 คะแนน)
Page 3. มีข้อมูล GE112 ครบ 6 เรื่อง (3 คะแนน)
                         - ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
                        - ความหมายของคำว่าสถิติ การคำนวณค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐาน
 
   
                    -
การจัดทำPortfolio โดยใช้ Google Site
                        - วัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Hardware/Software
    
                    -
แนวโน้มและ Trend ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต
                        - วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคม (Social Network)
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ น่าสนใจ สื่อความหมาย อ่านง่าย     (2 คะแนน)
 • ใช้ Application ของ Google ในการนำเสนอผลงาน (Google Document , Presentation, Spreadsheet, Form, Drawing, YouTube, Maps, Google+, Photo, Photo Album, Calendar ฯลฯ)  (1 คะแนน)   
 • ความโดดเด่นของเนื้อหาที่นำเสนอ นอกจากหัวข้อที่กำหนด (1 คะแนน)   
 • ส่งตรงเวลา (1 คะแนน)   

การตั้งชื่อ Google Site

การส่งงาน
ให้นักศึกษากรอกข้อมูลการส่ง Google Site  ที่ส่ง
bit.ly/SitePortfolio

- ให้นักศึกษาทำการ set หน้าเว็บดังนี้

 

 
 
 • ให้นักศึกษากดปุ่ม Share
  มุมขวาบน
 • คลิกเปลี่ยนผู้ที่สามารถเข้าถึงได้
 •  เลือกเป็นเว็บสาธารณะ
  และกดบันทีก


- ให้นักศึกษาทำการ Share Site ที่นักศึกษาทำมาที่อีเมลของ
    อาจารย์ jantima.b@bu.ac.th และ
    อาจารย์ nut.a@bu.ac.th
โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม Share มุมขวาบนของหน้า site จะปรากฎหน้าต่าง Share ให้นักศึกษากรอกอีเมลของอาจารย์ลงไปที่ช่อง Invite people: และกด Share

 

YouTube Video

 

YouTube Video

 

YouTube Video

 

YouTube Video

 

YouTube Video

 

Comments