ตาราง และกิจกรรม

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

กิจกรรม

การบ้าน

ส่งการบ้าน

1

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการวิเคราะห์ข้อมูล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง และแผนภูมิต่างๆ

จัดกลุ่มกิจกรรมในห้องเรียน

ถาม-ตอบ

ดูวีดิโอ

-

 

-

2

ความหมายของคำว่าสถิติ   การคำนวณค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐาน  การใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับค่ากลาง  และการทำสำรวจความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ

กิจกรรมในห้องเรียน

ถาม-ตอบ

 

การบ้านครั้งที่ 1

รายงานกลุ่ม ส่งหัวข้อเพื่อสำรวจความคิดเห็นเรื่องที่นักศึกษาสนใจ

 

3

การจัดทำPortfolio โดยใช้ Google Site

กิจกรรมในห้องเรียน

ถาม-ตอบ

 

การบ้านครั้งที่ 2

รายงานกลุ่ม ส่งคำถามของแบบสอบถามและ

การบ้านครั้งที่ 3
งานเดี่ยว
Portfolio

การบ้านครั้งที่ 1

4

วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Hardware และอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกซื้อ และใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ อย่างเหมาะสมกับลักษณะการทำงาน ลักษณะและประเภทของ Software การเลือกใช้ Software ให้เหมาะกับประเภทของงาน ทั้งในด้านการศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

กิจกรรมในห้องเรียน

ถาม-ตอบ

ดูวีดิโอ 

การบ้านครั้งที่ 4

นำแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจไปเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย จำนวน 30 ชุด

การบ้านครั้งที่ 2

5

แนวโน้มและ Trend ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต (ตั้งแต่สัญญาณวิทยุ โทรเลข 1G 2G 3G 4G ไปจนถึงการสื่อสารในอนาคต) วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ADSL Broadband หรือ VPN แนะนำเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ในด้านต่างๆ

กิจกรรมในห้องเรียน

ถาม-ตอบ

ดูวีดิโอ

 

การบ้านครั้งที่ 5

จากการบ้านครั้งที่ 4นำไปวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานส่ง

การบ้านครั้งที่ 4

อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องและส่งคืนเพื่อนำไปทำรายงาน

6

วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคม (Social Network) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของเครือข่ายสังคม การใช้งานเครือข่ายสังคมอย่างปลอดภัยและถูกวิธี การค้นหาข้อมูลที่ต้องการในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการท่องเว็บไซต์และซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและถูกวิธี

กิจกรรมในห้องเรียน

ถาม-ตอบ

ดูวีดิโอ

 

การบ้านครั้งที่ 6

งานกลุ่มเตรียมนำเสนอผลสำรวจ

การบ้านครั้งที่ 5 ส่งรายงานกลุ่มการทำสำรวจฉบับสมบูรณ์

7

นำเสนอ (Present) ผลการทำสำรวจ (Poll) ทุกกลุ่ม

การจัดรูปแบบการนำเสนอขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน

-

การบ้านครั้งที่ 6 นำเสนอผลสำรวจ

 

8

สอบกลางภาค (วิชาอื่น)

วิชา GE112 ไม่มีการสอบกลางภาค

นักศึกษาทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง

-

-

9

งานกลุ่มเขียนโครงร่าง(Draft) ต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านเทคโนโลยี (Future IT) และนำไปสร้างเป็น โมเดล (Model)

กิจกรรมในห้องเรียน

 

การบ้านครั้งที่ 7
ทำโครงร่าง
(Draft) ให้เสร็จและจัดสร้างต้นแบบส่งสัปดาห์ที่ 12

-

10

กฎหมาย พระราชบัญญัติ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

กิจกรรมในห้องเรียน

ถาม-ตอบ

ดูวีดิโอ

การบ้านครั้งที่ 8
ทำหนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์

-

11

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สำคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและการดำเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

กิจกรรมในห้องเรียน

ถาม-ตอบ

ดูวีดิโอ

-

-

12

นำเสนอ (Present) โมเดลต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านเทคโนโลยี (Future IT)

การจัดรูปแบบการนำเสนอขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน

-

การบ้านครั้งที่ 7 นำเสนอโมเดลต้นแบบนวัตกรรม

13

วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน

 

กิจกรรมในห้องเรียน

ถาม-ตอบ

ดูวีดิโอ

-

-

14

นำเสนอ (Present) หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์

บรรยายประเภทของเกมคอมพิวเตอร์และสาระบันเทิงด้านเทคโนโลยี ผลกระทบที่เกิดกับตนเองและสังคมต่อการใช้สิ่งบันเทิงต่างๆ ในทางที่ผิด แนวโน้มของสิ่งบันเทิงดิจิตอลในโลกอนาคต

การจัดรูปแบบการนำเสนอขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน

 

 

แจ้งการประเมินการเรียนการสอน Online Assessment

การบ้านครั้งที่ 8
นำเสนอหนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์

15

ศึกษาสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ลักษณะการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว การเกิด

สึนามิ เป็นต้น และการใช้เทคโนโลยีในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

- ให้นักศึกษาอาสาสมัครเปิด Portfolio ของตนเอง

กิจกรรมในห้องเรียน

ถาม-ตอบ

ดูวีดิโอ

 

 

แจ้งการประเมินการเรียนการสอน Online Assessment

 

 


 

การบ้านครั้งที่ 3 Portfolio รายบุคคล

16

สอบปลายภาค (วิชาอื่น)

วิชา GE112 ไม่มีการสอบปลายภาค

นักศึกษาทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง

-

-